Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Aanvullend advies AO 17-12-2008

Aanvullend advies AO 17-12-2008

Aan: 
De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer der Staten Generaal,
de heer H.J. Ormel 
d.t.k.v. mw. R. van der Kolk-Timmermans, griffier 
Postbus 20018 
2500 EA ’s-Gravenhage 

Den Haag, 15 december 2008 

Onze ref.: AO/BuZa 2008-2.1 
Betreft: Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 
AO "Suriname" 17 december 2008 
Armoedebestrijding onder de ouderen in Suriname 

Geachte heer Ormel, 

Hierbij doen wij uw Commissie aanvulling op ons verzoek van 8 december toekomen. 

- Het Koninkrijksstatuut: 
artikel 43 
1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke 
rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en deugdelijkheid van het bestuur. 
2. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid 
van bestuur is een aangelegenheid van het Koninkrijk. 

B - Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en culturele rechten. 
artikel 9 
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op sociale 
zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering. 

- Het advies van Raad van State het Koninkrijk 
Blz. 3 alinea 4 en blz. 6 letters b en c. 

Conclusie
Nederland was tot de onafhankelijkheid van Suriname, op zijn minst mede verantwoordelijk voor een sociale oudedagsvoorziening in Suriname 

Verzoeken 
- Reparatie AOW-gat voor SuriNeds tot 1975 (buitenlandsbeleid) 
- Aanvulling AOV voor Surinamers 

Volgens de cijfers van het ABS (Algemeen Bureau voor de Statistiek) in Suriname waren er in 2006 41.098 en in 2007 41.926 AOV gerechtigden. Over het jaar 2008 hebben zij nog geen informatie beschikbaar. 

Het overgrote deel moet met een AOV van SRD 275 ( € 80) per maand, zonder een aanvullende pensioen zien rond te komen. 

Wij hopen dat u dit a.s. woensdag bij het AO over Suriname bij zult betrekken. 

Hoogachtend 
Stg TBTS (Stichting Ter Bevordering van Toerisme in Suriname) 

Chan Mohan, voorzitter 

* Bijlagen; 
1) Het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
2) Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en culturele rechten 
3) Het advies van Raad van State het Koninkrijk van 10 december 2004