Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Advies Stg. TBTS m.b.t. AO (Algemeen Overleg) 30-01-2008

Advies Stg. TBTS m.b.t. AO (Algemeen Overleg) 30-01-2008

Bijlagen gaan open als je op de links klikt. 
----------------------------------------------- 

Aan: 
De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer der Staten Generaal,
de heer H.J. Ormel 
d.t.k.v. mw. R. van der Kolk-Timmermans, griffier 
Postbus 20018 
2500 EA ’s-Gravenhage 

t 070-3182020 
f 070-3183435 
cie.buza@tweedekamer.nl 

Onze ref.: AO/BuZa 2008-1 Den Haag, 11 januari 2008 
Betreft: Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking AO 30 januari 2008 

----------------------------------------------------------------------------- 

Geachte heer Ormel, 

Op 25 november 2007 is Suriname 32 jaar onafhankelijk geworden. 
Als we nu een balans opmaken van alle ontwikkelingen na de onafhankelijkheid moeten we helaas constateren dat het resultaat zwaar negatief is. Ook in zijn derde termijn belooft Venetiaan er niet veel van te kunnen bakken dan machtsvertoon en accommodatie van loyalisten. Hierbij wordt er niet geschuwd om criminelen en veroordeelden te accommoderen in het parlement. 

Gezien de huidige sfeer in het hoogste college van de Staat, de DNA ( De Nationale Assemblee), waar voornamelijk machtsvertoon en persoonlijke vetes hoogtij vieren en de democratie ver te zoeken is, is de hoop op ontwikkeling van Suriname op korte en mid-lange termijn minimaal geworden. Inmenging van buitenaf zou dan alleen de aandacht van de problemen aldaar naar het buitenland verleggen. 

Om bovenstaande redenen verzoeken wij u om politieke en diplomatieke invloed op de bestuurders in Suriname uit te oefenen om enigszins te trachten een verandering in houding van de bestuurders te weeg te brengen én duurzame ontwikkelingen in Suriname ook buiten deze bestuurders om mogelijk te maken. 

Hieronder zullen wij enkele knelpunten de revue laten passeren en verzoeken wij, 
Stg. TBTS en samen met ons de volgende organisaties; 
- Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) te Nijmegen 
- Vereniging Van Reizigers (VVR) te Nijmegen 
- Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA te Paramaribo 
- Belangenbehartiging Surinaamse Nederlanders (B-Surined) te Wanica/Suriname 
- Vereniging Van Surinaamse Ondernemers (VVSO) te Paramaribo 
u deze op de agenda van de komende AO van Buitenlandse zaken en Ontwikkelings-samenwerking van 30 januari 2008 geplaatst te krijgen om zo sturing aan de betreffende processen te kunnen geven. 

Het betreft knelpunten die betrekking hebben op duurzame ontwikkeling van de sector toerisme in Suriname en bevordering van vrije personenverkeer/remigratie naar Suriname 

Feiten 
- 70% leeft onder de armoedegrens 
Het is triest te vernemen dat haast 70% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. 
Ondanks de hulp van de Nederlandse overheid, de EU en alle andere landen en organisaties is het bestuur van Suriname niet gelukt om de sectoren duurzaam te ontwikkelen. De particuliere (familiaire) financiële steun van € 125 miljoen jaarlijks voorkomt dat het erger wordt. Dit komt in de Surinaamse economie terecht en draagt bij aan de stabiliteit van de SRD. 

- 40.000 AOV-ers 
Ongeveer 40.000 AOV-ers moeten met een AOV van SRD 225 zien rond te komen. Omgerekend tegen de huidige koers van € 1,00 = SRD 4,00 is dat € 56,25. Om u een indicatie te geven willen wij hierbij vermelden dat de huur van een kleine 3 kamerwoning tussen € 100 en € 200 ligt. Verder zal ik u de details van armoede onder deze groep besparen. 

- 4% van de bevolking met HBO en/of Universitaire opleiding 
In een recentelijk artikel van 3 november 2007 spreekt de Universiteitsdirecteur in Suriname zijn zorg uit, dat van de Surinaamse bevolking maar 4% HBO en Universitair opgeleid zijn en over braindrain. Dit is de belangrijkste indicator van een kennis economie en Suriname staat er heel beroerd voor. 

- Investeren in Suriname blijft een nachtmerrie 
De Surinaamse overheid voert een zeer onvriendelijk beleid t.o.v. buitenlandse investeerders. Behalve dat Suriname van de [URL=http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2007/nov07/01-11-07/Nat_Surinaamse%20economie%20gaat%20slechte%20kant%20op!.asp]178 economieën op plaats 174[/URL] staat, qua beleid ter bescherming van investeerders, is ook het starten van een onderneming in Suriname een ramp. In zijn antwoorden op 5/10/2007 aan de vaste kamercommissie voor buitenlandse zaken geeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders al aan dat deze 13 procedures en 694 dagen (antwoord op vraag 10) kan duren. 

Criminaliteit en corruptie 
Wij hoeven u niet te overtuigen dat behalve armoede ook het overheidsbeleid in Suriname corruptie en criminaliteit bevordert. Dit kan nooit bevorderend werken voor de rust in het land. 

Verantwoordelijkheden 

Hulp vanuit Nederland 
Wij menen dat zowel de Surinaamse Nederlanders als de Nederlandse regering de morele verplichting hebben om Suriname te helpen ontwikkelen. Beide partijen zijn bereid offers te brengen. Want de Surinaamse Nederlanders ondersteunen met € 125 miljoen per jaar ook 47% van alle huishoudens in Suriname, wat uniek is in de wereld. Dit kan niet anders vertaald worden dan dat de Surinaamse Nederlanders een heel hechte band met Suriname en de Surinamers in Suriname hebben. Deze hechte band is dan ook gerespecteerd in de Toescheidingsovereenkomst. Ook zijn er tal van organisaties die zowel vanuit Nederland als in Suriname zelf actief bezig zijn. Het probleem wat we steeds tegenkomen is dat de 
Surinaamse regeringen ons buiten de deur proberen te houden en zelf geen initiatieven nemen. Ook beïnvloeden zij de opinie van de Surinaamse bevolking negatief t.o.v van de Surinaamse Nederlanders en de Nederlandse regering. Dit is enkel te doorbreken als wij (de Nederlandse regering en de Surinaamse Nederlanders) de krachten samen zouden bundelen. Doen we dat niet, dan kunnen we vanuit een afstand kraaltjes en spiegeltjes blijven geven om ze zoet te houden. Intussen nemen de aantallen emigranten van andere landen toe. Het wordt dan maar afwachten wanneer ze met een eigen politieke partij komen. En met invloed uit het moederland kan het ver strekkende gevolgen voor Suriname hebben. 

Duurzame ontwikkeling 

Zonder duurzame ontwikkelingen zal alle hulp van tijdelijke aard zijn. 
Al jaren moeten we vanuit Nederland strijden om duurzame ontwikkelingen in Suriname op gang te brengen. Waar de overheden (de Nederlandse en Surinaamse) ons juist zouden moeten steunen, blijken ze ons juist tegen te werken. In dit verband zullen wij 2 onderwerpen aanhalen en hopen dat deze bij de eerstvolgende AO (Algemeen Overleg) in overweging genomen worden:
1) Ontwikkeling van de toeristische sector in Suriname 
2) Bevordering van personenverkeer/remigratie naar Suriname 

ad 1) Ontwikkeling van de toeristische sector in Suriname 
Hierbij willen wij aangeven dat vanaf eind 2006 acht vluchten per week naar Suriname gaan, waar in 2000 maar 4 vluchten per week waren. Terwijl de bezettingsgraad nagenoeg hetzelfde is gebleven. Dit is het resultaat van een strijd die vanaf 1998 door de Verenigingen SHIVA, VVR en anderen tegen de Nederlandse Staat, de Surinaamse Staat, de KLM en de SLM gevoerd hebben. Deze strijd is gevoerd bij de NMa, de rechtbanken en lobbywerk bij de Nederlandse Kamerleden. Laatste arrest van Raad van State is van 7 november 2007. Wij hopen dat de Nederlandse Staat haar verantwoordelijkheid nu eens een keer wél neemt en goed nagaat hoe deze route ten gunste van de toeristische sector in Suriname ingezet zou kunnen worden. Na de uitspraak LJN: BB7298, Raad van State, 200700461/1, gelezen te hebben, is het de plicht van zowel de vaste kamer commissie van ontwikkelings-samenwerking als van de vaste kamer commissie Verkeer & Waterstaat om de minister van Verkeer en Waterstaat in deze te controleren en haar op haar verantwoording te wijzen. Immers, beide Vaste kamercommissies hebben gefaald in het nemen van hun verantwoordelijkheden. Tot nu toe heeft de minister van Verkeer en Waterstaat voornamelijk de belangen van de maatschappijen behartigd. Wat voor nut heeft het om de ontwikkeling van de sector toerisme in Suriname ten gunste van de maatschappijen op te offeren en daarnaast als zogenaamde weldoener (ontwikkelingssamenwerking) projecten in Suriname te financieren. Hebben de beloofde periodieke evaluaties van de route Amsterdam-Paramaribo plaatsgevonden? Wat waren de resultaten? 

Voor de bevordering van het toerisme in Suriname hebben wij, Stg. TBTS op 1 mei 2006 de website www.Suriplein.com officieel gelanceerd. 
Het is triest te vernemen dat waar de Surinaamse regering de mond vol van heeft over de ontwikkeling van de sector toerisme in Suriname, niet eens elektronische promotiemateriaal 
ter beschikking heeft. Op eigen kosten zijn wij meerdere keren naar Suriname afgereisd om digitale foto’s en video’s van de toeristische locaties te verzamelen. Behalve met een oude video-cd heeft men ons niet verder kunnen helpen. Zelfs digitale foto’s heeft men niet eens ter beschikking. 

ad 2) Bevordering van vrije personenverkeer/remigratie naar Suriname 
Dit is ook de doelstelling van de TO (Toescheidingsovereenkomst) geweest. Ware het dat Suriname dit nooit heeft nageleefd. In deze heeft Nederland een toezichthoudende taak en heeft haar verantwoordelijkheid tot nu toe niet genomen. Suriname moet dit in haar nationale wetgeving implementeren, wat niet inhoudt dat de TO dan overbodig zou zijn, maar ten uitvoer wordt gebracht. Een nationale wetgeving kan Suriname elk moment weer wijzigen, maar een verdrag kan niet eenzijdig gewijzigd worden. Voor verdere informatie over de TO wil ik u verwijzen naar de brief van VSN (Vereniging Surinaamse Nederlanders) van 5 november 2007, wat wij ook ondersteund hebben. Alle belangrijke documentatie betreffende de Toescheidingsovereenkomst zijn te vinden op www.Suriplein.com en www.Jankie.org . 

Het vrije personenverkeer vanuit Nederland naar Suriname kunnen we in 3 hoofdgroepen verdelen, nl; toeristen/familiebezoeken, overwinteraars en remigranten. Door bevordering van het vrije personenverkeer zal behalve investeringen vanuit Nederland ook de remigratie doen toenemen. Een zeer interessante groep zijn de gepensioneerden. Bij aanname van de kosten t.l.v. de AWBZ van gemiddeld € 1000 per persoon per maand en een inkomen van € 1.000 per persoon per maand bij remigratie van 20.000 ouderen, betekent dit een versterking van de Surinaamse economie met € 40 miljoen per maand. Dit is bijna een half miljard Euro per jaar. Voor Nederland betekent dit een vermindering van de druk op de zorgbranche, waar we toch al met tekorten zitten. Ook is dit financieel voordeliger voor Nederland, daar de kosten in een verzorgingshuis in Nederland +/- € 250 per dag is. Voor verpleging ligt dit veel hoger. 

Ter illustratie van de bovenstaande relevantie: 
In 2006 ontving Suriname US$ 97.9 miljoen voor export van bauxiet/aluinaarde en werd er US$ 75.8 miljoen aan belastingen afgedragen. Dit is ruim 70% van de jaarlijkse exportinkomsten van Suriname. 

Bevordering van de remigratie naar Suriname 
Hier zijn wat knelpunten die niet door één ministerie opgelost kan worden, maar de Ontwikkelingssamenwerking kan wel de coördinatie op zich nemen. De knelpunten bij deze betreffen; 

a) De Toescheidingsovereenkomst (TO) 
Nederland (Buitenlandse Zaken) moet haar verantwoording oppakken en zorg voor dragen dat Suriname de TO integraal in haar nationale wetgeving implementeert. 

b) De belastingheffing over de AOW in Suriname 
Meerdere malen is bij de Surinaamse autoriteiten te kennen gegeven dat de belastingheffing over de AOW in Suriname excentriek hoog (38% belasting en 2% premie AOV) is in vergelijking met Nederland. Suriname heeft ruim de mogelijkheden gehad om hier wat aan te doen, maar totaal geen gehoor aan gegeven. 

Nu Suriname niet met een oplossing hiervoor is gekomen kan Nederland dit wel via het belastingverdrag met Suriname oplossen. Financiën zou in het belastingverdrag met Suriname de belastingheffing over de AOW in Nederland kunnen behouden (dit is ook terug te vinden in aantal andere belastingverdragen van Nederland). 

Het overgrote deel van de Surinaamse Nederlanders zijn omstreeks de onafhankelijkheid naar Nederland gekomen. Ze hebben al een AOW-gat van (1957-1975) 18 jaren dat gelijk staat met 36% korting op de volledige AOW. Als nou over het restant ook nog gemiddeld 30% belasting en 2% AOW-premie in Suriname geheven wordt, blijft er natuurlijk niet veel over. 

c) Rechten uit het AWBZ-regeling bij remigratie 
De rechten uit de AWBZ bij remigratie naar Suriname, die per 1 januari 2006 met invoering van de ZVW is doorgehaald, moet hersteld worden. Het is toch vreemd dat men deze rechten wel mee kan nemen naar andere landen, maar niet naar ex-kolonie Suriname. Je hebt 40 jaren in Nederland meegedragen aan het AWBZ-fonds, maar bij vertrek word je afgedankt. De gebreken die met de oude dag komen, moet je maar met je AOW en/of pensioen gaan betalen. En Nederland gaat naar andere landen om de Mensenrechten aldaar aan de kaak te stellen en/of bespreekbaar te maken. Moet men niet eerst bij zich zelve beginnen? 

Op 5 december 2005 is door de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een reactie gevraagd van De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer H.Hoogervorst op een brief van 15 november 2005 van CareNed Zorgeloos Leven te Amsterdam. Op 19 januari 2006 geeft de Minister als reactie dat op verzoek van ambtenaren in Suriname enige tijd geleden een voorbeeld van een verdragregeling naar Suriname gestuurd zou zijn, maar niet tot reactie geleid zou hebben. Hiermee heeft Minister Hoogervorst en daarmee de Nederlandse Staat haar verantwoording bij de ambtenaren van Suriname verschoven. 

Het bevreemdt ons dan ook dat, waar deze groep Nederlandse Staatsburgers al die jaren hun bijdrage aan het AWBZ-fonds geleverd hebben, nu bij remigratie plotseling afhankelijk gemaakt worden van de Surinaamse ambtenaren, wetende dat Suriname geen verantwoordelijkheden op zich zal nemen. In deze is de Minister en ook de Nederlandse Staat te kort geschoten door de controle op de voortgang van het proces niet te bewaken en zo doende de rechten van deze groep nu eenzijdig te beëindigen. 

Praktijksituatie 
van een remigrant met enkel een AOW uitkering met een AOW-gat ziet er als volg uit: 
Na een korting van 36% op de AOW wordt maar 64% AOW in Suriname uitgekeerd. 
Hiervan gaat 32% (gemiddeld 30% belastingheffing en 2 % AOV premie) naar de belasting-dienst en blijft uiteindelijk 64% -/- 20,48% (=32% van 64%) = 43,52 % van de AOW over. 

Uit deze 43,52 % van de AOW moet men een ziektekostenverzekering afsluiten en ook nog eens de vergoedingen die niet meer door de AWBZ betaald worden, zelf gaan dragen. 

Daar wij zeer actief in het veld opereren, menen wij u, als zijnde beleidsmakers te moeten informeren wat de knelpunten zijn die wij ervaren en u te verzoeken om uw beleid daarop aan te passen. 

Wij menen dat de oplossingen van al deze knelpunten bij de beleidsmakers in Den Haag gezocht dienen te worden en voelen ons verantwoordelijk om u te verzoeken om ook uw verantwoordelijkheden te nemen. 

Wij stellen ons uiteraard beschikbaar om u eventueel nader te informeren. 


Met vriendelijke groeten. 
Stichting Ter Bevordering van Toerisme in Suriname (Stg. TBTS) Chan Mohan, voorzitter 
070 – 346.45.46 
info@suriplein.com 
---------------------------------------------------------------------- 
Overigens hebben we ook alle 26 leden van de Vaste commissie voor Buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer der Staten Generaal hetzelfde aangeschreven en verzonden. 
---------------------------------------------------------------------- 
Resultaat 
Alle onderwerpen zijn tijdens het Algemeen overleg in behandeling genomen