Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Advies Stg. TBTS m.b.t. AO 16-04-2009

Advies Stg. TBTS m.b.t. AO 16-04-2009

Daar het op laatste moment bekend werd dat er op 16-4-2009, een AO (Algemeen Overleg) over het AOW-gat op de agenda stond, hebben we alle kamerleden en de voorzitter van de vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer der Statengeneraal onderstaande doen toekomen. 

-----------------------------------------------------

Hare Majesteit hoofdverantwoordelijke voor AOW-gat Surinamers 

Den Haag – In 1957 is de AOW alleen in het Koninkrijksdeel Nederland ingevoerd, terwijl het waarborgen van de fundamentele menselijke rechten, waaronder het recht aan een ieder op een sociale zekerheid in het Koninkrijk, een aangelegenheid van het Koninkrijk was, met de Koningin als Staatshoofd van het Koninkrijk. 

De Kroon van het Koninkrijk werd gedragen door de Nederlandse Koningin. Zij was staatshoofd van het Koninkrijk. Daarnaast was zij staatshoofd van elk van de drie landen. Er waren dus vier ambten in haar persoon verenigd. In Suriname en de Nederlandse Antillen vertegenwoordigde de Gouverneur de Koningin en oefende de Gouverneur in deze landen een dubbele functie uit. Hij representeerde de Koningin als staatshoofd van het land en maakte als zodanig deel van de plaatselijke regering. Daarnaast vertegenwoordigde de Gouverneur de Koningin als staatshoofd van het Koninkrijk. 

Van de Surinaamse Nederlanders die in Nederland wonen, zijn de overheidspensioenen opgebouwd vóór de onafhankelijkheid in Suriname, wel door de Nederlandse Staat overgenomen, maar voor het AOW-gat over die jaren, verwijst de Nederlandse Staat deze (ex)rijksgenoten ten onrechte naar het “Zelfbestuur” van Suriname. Waarom neemt men wel de verantwoordelijkheid over de overheidspensioenen over en over de sociale oudedagsvoorziening niet? Deze vraag wordt nog interessanter als je weet dat de “Wetgever van het Koninkrijk” uit de (Nederlandse) Staten-Generaal en de Koninkrijksregering (Koning en de ministerraad van het Koninkrijk) tezamen bestond. 

Verdere verarming van de groep 
De (ex)Rijksgenoten krijgen op hun AOW een korting van 2% per jaar voor de jaren die zij na hun 15e niet in Nederland gewoond hebben. Bij de Surinaamse Nederlanders die i.v.m. de door Nederland opgedrongen onafhankelijkheid rond 1975 naar Nederland gevlucht zijn, kan deze AOW-korting oplopen tot 36% (1975-1957). Zij kunnen wel een beroep doen op aanvulling met een bijstandsuitkering, maar dan mogen zij niet meer dan € 5.455 aan vermogen hebben. Dit (reserve) vermogen is inclusief b.v. de auto die men dan mocht hebben. Dit lijdt tot verdere verarming van de ouderen onder deze groepen (ex)rijksgenoten. 

In strijd met IVESC 
(Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten) 
Ook de Raad van State van het Koninkrijk waagt in haar adviesrapport van 10 december 2004 op pagina 3 en pagina 7, letters b en c een poging om deze strijdigheid aan te geven. 
In artikel 43 lid 1 van het Koninkrijksstatuut staat: *Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. In Lid 2 staat: *Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is een aangelegenheid van het Koninkrijk. 
In samenhang met artikel 9 van het IVESC, *De Staten die partij zijn bij dit verdrag erkennen het recht aan een ieder op sociale zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering, maakt Nederland op z’n minst medeverantwoordelijk voor een sociale voorziening tot de onafhankelijkheid in Suriname. Alle 3 documenten zijn op de website www.Suriplein.com van Stg. TBTS gepubliceerd. 

In strijd met het non-discriminatie beginsel 
”Het is triest te constateren dat Hare Majesteit met betrekking tot het treffen van de sociale voorzieningen, waaronder de AOW, onderscheid heeft gemaakt naar onderdanen uit verschillende gebiedsdelen van het Koninkrijk. Wij kunnen het niet vatten waarom Hare Majesteit, de Nederlanders uit Suriname en de Nederlandse Antillen in deze als 2e rangs koninkrijksburger behandeld heeft”, stelt Chan Mohan, voorzitter van Stg. TBTS (Stichting Ter Bevordering van Toerisme in Suriname). 
”(Ex)staatssecretaris Achmed Aboutaleb gaf tijdens het Algemeen Overleg van 17 januari 2008 in de Tweede Kamer als argument aan, dat de dichting van het AOW-gat van de (ex)rijksgenoten juridisch in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Daarbij doelde hij t.o.v. van o.a. de groepen Marokkanen en Turken. Hiermee heeft niet alleen hij, maar meerdere aanwezige woordvoerders van de fracties bewezen geen kennis van het Koninkrijksgeschiedenis te hebben”, aldus Chan Mohan.