Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Nieuws Suriname \ Toescheidingsovereenkomst Suriname en Nederland

Toescheidingsovereenkomst Suriname en Nederland

Zondag 22 Juli 2007

Paramaribo - Als we letten op de feiten die steeds weer naar boven komen, dan lijkt het alsof de Surinaamse Staat de case aan het verliezen is. Stoere taal vanuit de regeringskringen, maar redt de Staat de case? Uit de stukken m.b.t. de rechtszaak van de Nederlander, de heer M. Jankie tegen de Staat Suriname, blijkt dat hij behoort tot de personen op wie de bepaling van art. 5 lid 2 TO (Toescheidingsovereenkomst) van toepassing is.

In concreto heeft hij geƫist dat hij op de kiezerslijst wordt geplaatst om mee te kunnen doen met de verkiezingen. Kiezen is misschien niet zozeer het probleem als wel het gekozen worden. Dit laatste is meer een theoretische kwestie. Om gekozen te worden moet men immers door een aantal sluizen alvorens men daadwerkelijk in de volks-vertegenwoordigende lichamen komt. De eerste en belangrijkste sluis is de politieke partij die kandidaten stelt. Een partij die weet dat een kandidaat een vreemde nationaliteit bezit, zal deze zeker niet op de lijst plaatsen, tenzij bij vergissing zoals wel is voorgekomen. De kans dat een niet- Surinamer presidentskandidaat wordt, is dus zo goed als uitgesloten.

Theoretisch blijft het echter op grond van art. 5 lid 2 TO mogelijk. Concluderend kan gezegd worden, dat de tekst van art. 5 lid 2 TO en met name de woorden "in alle opzichten" het niet toelaat een dusdanige beperking aan te brengen dat het voor de in art. 5 lid 1 TO omschreven groepen niet mogelijk zouden zijn in actieve of passieve zin aan de verkiezingen deel te nemen. Meerderjarige Nederlanders die in Suriname zijn geboren, of die, buiten Suriname geboren zijnde, behoren tot een van de in artikel 4 onder b omschreven groepen van personen en die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst buiten Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben, verkrijgen ook buiten Suriname de Surinaamse nationaliteit door voor 1 januari 1986 hun wil daartoe te kennen te geven.

De in lid 1 bedoelde personen hebben het recht te allen tijde met hun gezin onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinamer te worden behandeld. Zij verkrijgen van rechtswege de Surinaamse nationaliteit, indien zij gedurende twee jaren in Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben. Hoewel veel bepalingen uit de Toescheidingsovereenkomst (TO) aan een termijn gebonden zijn, is de overeenkomst zelf niet aan een termijn gebonden en zal zijn werking blijven behouden enerzijds vanwege enkele bepalingen die niet aan tijd zijn gebonden of waarvan de termijn nog niet is verstreken, anderzijds als referentiekader voor rechtsgeschillen. Suriname weigerde vanaf 1 januari 1986 aan personen die onder de bepaling van art. 5 lid 2 vielen de nationaliteitsverkrijging van rechtswege te bevestigen en hen van de nodige documenten te voorzien.

Daardoor ontstond de situatie dat Nederland ervan uitging dat bedoelde personen de Surinaamse nationaliteit hadden verworven, terwijl Suriname zich op het standpunt stelde dat deze personen de Nederlandse nationaliteit hadden behouden. Dit had tot gevolg dat betrokkenen de facto staatloos werden. Omdat Suriname haar zienswijze m.b.t art. 5 lid 2 nooit officieel en juridisch onderbouwd bekend heeft gemaakt, heeft de situatie van staatloosheid voor degenen die zich na 1 januari 1984 in Suriname hadden gevestigd jarenlang geduurd met alle pijnlijke gevolgen van dien. Hoewel reeds tijdens het overleg in 1989 dit onderwerp ter sprake was gekomen duurde het toch nog tot 1994 alvorens Suriname en Nederland overeenstemming bereikten inzake een wijziging in de TO. In feite werd Nederland op grond van artikel 14 lid 2 van de Rijkswet op het Nederlanderschap gedwongen zich neer te leggen bij het Surinaamse standpunt.

In 2001 heeft Janki de Surinaamse Staat voor het gerecht gesleept. Daarbij heeft de eiser gesteld, zakelijk weergegeven, dat: hij op xx februari xxxx, toen Suriname nog tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde, in Suriname is geboren; op hem en zijn gezin de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, van toepassing is; op hem en zijn gezin van toepassing is het bepaalde in artikel 5 lid 2 eerste zin van dit verdrag volgens welke bepaling eiser het recht heeft te allen tijde met zijn gezin onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinamer te worden behandeld; deze verdragsbepaling niet wordt nageleefd door gedaagde, terwijl het een verdragsbepaling is met rechtskracht; dit blijkt uit het volgende:
1. Eiser en zijn gezin dienen elke keer dat zij Suriname willen binnentreden over een geldig visum dan wel verblijfsvergunningen te beschikken;
2. Eiser kan geen bedrijfsvergunningen op zijn naam krijgen in Suriname;
3. Eiser en zijn gezin hebben geen actief en passief kiesrecht in Suriname;
4. Eiser en zijn gezin moesten bij een oversteek naar Guyana voor het veer in vreemde valuta afrekenen in tegenstelling tot personen met de Surinaamse nationaliteit die in Surinaams courant mochten afrekenen;
5. Eiser kan geen percelen in erfpacht en grondhuur op zijn naam verkrijgen in Suriname;

gedaagde Surinaamse-Nederlanders woonachtig in Nederland discrimineert ten opzichte van Surinaamse-Nederlanders wonende op de Nederlandse Antillen daar laatstgenoemden, in tegenstelling tot eerstgenoemden, geen visum nodig hebben om Suriname te bezoeken; hij jaarlijks of tweejaarlijks zijn verblijfsvergunning moet verlengen en daarvoor langdurige en irriterende procedures moet doorlopen wat ook de nodige kosten en tijd met zich meebrengt. In elk geval 3 augustus is de grote dag voor de Surinaamse Staat, want dan komt een verlossend oordeel in de case.

DBS 21-7-2007


Geplaatst door: autar (gast) Woensdag 26 September 2007 om 22:03
hallo . ik ben in 1978 naar nederland gekomen met sur.paspoort ,en in 1980 genaturaliceerd tot nederlander,maar als ik de nationaliteit uitreksel bij de gemeente haald dan zie ik nederlands tevens surinams staan .hoe zit het daar mee. en trouwens paspoort is toch alleen een reisdocument ?? waarom geven ze mij dan ook geen sur. pas. ???/ ik was voor mijn 17 de in ned.
 
Geplaatst door: Chan (gast) Dinsdag 9 Augustus 2011 om 14:49
Beste Autar
Toen je naar Nederland kwam, was je minderjarig.
Na het bereiken van je meerderjarig leeftijd, heb je conform de Toescheidingsovereenkomst 5 jaar optierecht op de Nationaliteit.

Waarom de Surinaamse Nationaliteit er ook op staat, snap ik eerlijk gezegd niet.
 

Plaats uw reactie
Uw naam:

Neem de bovenstaande code over: