Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet

Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet

 De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
 Gelet op de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3, eerste lid, 4, 6, 7, eerste lid, en 10, eerste lid, van het Besluit voorzieningen Remigratiewet;

Besluit:


Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder besluit: het Besluit voorzieningen Remigratiewet.

Artikel 2
De normbedragen van de kosten van het vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 3

1.De normbedragen van de kosten van het vervoer van de bagage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 2.
2.De maximaal voor vergoeding in aanmerking komende omvang van de bagage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, wordt vastgesteld:
a. voor de remigrant op 3 m3;
b. voor de partner op 3 m3;
c. voor elk kind van 12 jaar of ouder op 2 m3;
d. voor elk kind van 11 jaar of jonger op 1 m3.

Artikel 4

1.Het maximale bedrag van de kosten van het vervoer van een bedrijfsinventaris, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op € 4.540,-.
2.Het maximale bedrag van de kosten van het vervoer van een personenauto of andere hulpmiddelen voor een gehandicapte, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op € 2.270,-
4.Het maximale bedrag van de opslagkosten per dag, bedoeld in artikel 4 van het besluit, wordt vastgesteld op € 35,-.

Artikel 5

1.De vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van het besluit, worden in de regel voor het vertrek uit Nederland uitbetaald door overmaking op een door de remigrant aangewezen bankrekening. Indien de remigrant, zijn partner of hun kinderen niet de Nederlandse nationaliteit bezitten worden de vergoedingen niet eerder uitbetaald dan nadat zij aan hun verplichting ingevolge artikel 57 van het Vreemdelingenbesluit hebben voldaan.
2.De tegemoetkoming in de kosten van hervestiging, bedoeld in artikel 5 van het besluit, wordt uitbetaald in het bestemmingsland door middel van een in het internationale be-talingsverkeer reguliere betaalwijze. Deze uitbetaling vindt plaats op een zodanig tijdstip dat de remigrant bij aankomst in het bestemmingsland over de tegemoetkoming kan beschikken.

Artikel 6
De bruto bedragen van de remigratie-uitkering, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 7
De bruto bedragen van de tegemoetkoming in de kosten van het zelf afsluiten van een verzekeringsovereenkomst tegen ziektekosten in het bestemmingland, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit, worden vastgesteld ter hoogte van de bedragen vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet.

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid,


R.H.L.M. van Boxtel.

Bijlage 1


A
De normbedragen van de kosten van vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen van Nederland naar het bestemmingsland worden vastgesteld op:

Bij remigratie naar

per remigrant/
per partner/
per kind van 12 jaar en ouder

per kind van 2 tot 12 jaar

per kind jonger dan 2 jaar

Suriname

770,-

385,-

75,


B
De normbedragen van de kosten van vervoer van de remigrant, zijn partner en hun kinderen binnen het bestemmingsland worden vastgeld op:

Bij remigratie naar

per remigrant/
per partner/
per kind van 12 jaar en ouder

per kind van 2 tot 12 jaar

per kind jonger dan 2 jaar

Suriname

20,-

10,-

5,-


Bijlage 2
De normbedragen van het vervoer van de bagage per kubieke meter worden vastgesteld op:

Bij remigratie naar:

per kubieke meter van Nederland naar het bestemmingsland

per kubieke meter binnen het bestemmingsland

Suriname

420,-

30,-

Bijlage 3
A

Bestemmingsland

Categorie

Suriname

B


B. Bruto periodieke remigratie-uitkering per 1-1-2010/Indexering 2010: 0,85%
   

Remigratie vóór 1-april-2000

     

Remigratie op of na 1-april-2000

     

Leefsituatie,

 

Geen Zvw

 

Zvw

 

Geen Zvw

 

Zvw

 
 

categorie

<65

≥65

<65

≥65

<65

≥65

<65

≥65

Samen-
wonend

B

490,08

490,08

490,08

495,88

568,20

568,20

602,35

607,20

Eèn-ouder

B

444,70

444,70

444,70

449,96

515,59

515,59

532,34

537,83

Alleen-
staand 

B

344,87

344,87

344,87

348,95

399,85

399,85

415,80

420,72


Bijlage 4. Bruto tegemoetkoming ziektekosten per 1-1-2010
   

<65

≥65

Samenwonend

B

108,73

108,73

Eèn-ouder

B

73,86

73,86

Alleenstaand

B

64,11

64,11