Emailadres: Login
Wachtwoord:
Suriplein.com Vakantie Suriname \ Uitleg belastingverdrag

Uitleg belastingverdrag

Waar betaal je belastingen over je:

Pensioenen

Conform art.19 van het belastingverdrag heeft Suriname de heffingsrecht over de pensioenen (ouderdomspensioenen, VUT-uitkeringen, WAO-pensioenen enz.).
Een uitzondering hierop is dat het heffingsrecht van overheidspensioenen toekomt aan Nederland (art. 20 van het belastingverdrag).

Dus over de uitbetalingen van het ABP, USZO (al zou dit door de UWV uitgekeerd worden) en andere door de overheid ingestelde fondsen worden de belastingen in Nederland betaald.

Over de pensioenen b.v. SHELL, Bouwnijverheid, Metaal, Horeca enz. worden de belastingen in Suriname betaald. Ook over de uitbetalingen van de WAO en VUT van dergelijke fondsen (meestal via de UWV) moet men de belasting in Suriname betalen. 

AOW
AOW is een voorzienig, valt derhalve niet onder art. 19 en art 2 0 van het belastingverdrag. De heffingsrecht over de AOW komt via art. 22 van het belastingverdrag aan Suriname toe.

-----------------------------------------

Uitleg belastingverdrag tussen Nederland en Suriname
Het belastingverdrag tussen Nederland en Suriname regelt de heffingsrecht over de inkomsten- en vermogensbestanddelen. Hierin wordt aangegeven welk land waarover belasting mag heffen. Hiermee wordt voorkomen dat je over hetzelfde inkomen of vermogen door beide landen belast zou worden of bepaalde bestandsdelen geheel niet belast zouden worden.

Wij zullen 3 belangrijke artikelen (art. 19, art. 20 en art. 21) uit het belastingverdrag die betrekking hebben op pensioenen en uitkeringen onder de loep nemen.


Artikel 20, Overheidsfuncties 

1. Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, betaald door, of uit fondsen 
in het leven geroepen door, een van de Staten of een staatkundig 
onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan aan een 
natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan 
dat staatkundige onderdeel of dat plaatselijke publiekrechtelijke 
lichaam daarvan in de uitoefening van overheidsfuncties, mogen in die 
Staat worden belast. 

2. In afwijking van het eerste lid zijn de bepalingen van de artikelen 16, 
17 of 19 van toepassing op beloningen of pensioenen ter zake van 
diensten, bewezen in het kader van een op winst gericht bedrijf, 
uitgeoefend door een van de Staten of een staatkundig onderdeel of een 
plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover aan een Staat diensten 
worden bewezen in de andere Staat door een natuurlijke persoon die 
inwoner en onderdaan van die andere Staat is. 

Lid 1 : Nederland mag de belasting heffen over de 
1)Lonen en pensioenen
2)die betrekking hebben op geleverde arbeid
3)aan de overheid (Ned)
Dus lonen van Nederlandse overheidsinstellingen die in Suriname gevestigd zijn en de overheidspensioenen (ABP, USZO enz.) uitbetaald aan inwoners in Suriname worden in Nederland belast. 

Lid 2 :
Geeft aan dat:
Als die overheidsinstelling een op winst gerichte bedrijf uitoefende, 
dat dan die lonen en pensioenen niet onder Lid 1 vallen, maar onder artikelen 16, 17 of 19 

Art. 16: Niet zelfstandige arbeid (dus winst).
Art. 17: Bestuurders- en Commissarissenbeloningen
Art. 19: Pensioenen

Lid. 3:
Een inwoner van Suriname
met een Surinaamse nationaliteit die loon ontvangt
van een in Suriname gevestigde Nederlandse overheidsinstelling (b.v. plaatselijk aangetrokken ambassade personeel) moet belasting betalen aan de Surinaamse overheid.


Artikel 19. Pensioenen 
Onder voorbehoud van de bepaling van artikel 20, eerste lid, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een van de Staten ter zake van een vroegere dienstbetrekking, slechts in die Staat belastbaar. 

Dus alle pensioenen en soortgelijke beloningen die betrekking hebben op bewezen diensten in Nederland die niet onder art. 19, lid 1 vallen, worden in Suriname belast, b.v. ouderdomspensopenen, WAO- en VUT uitkeringen uit het bedrijfsleven.


Artikel 22. Overige inkomsten 
Bestanddelen van het inkomen van een inwoner van een van de Staten die niet uitdrukkelijk in het voorgaande artikelen van deze Overeenkomst zijn vermeld zijn slechts in die Staat belastbaar. 

Dit is het veegartikel
Alle inkomsten die niet onder het voorgaande artikelen vallen, zijn in Suriname belastbaar, b.v. AOW- en ANW uitkeringen, lijfrentes enz.